Zamknij
REKLAMA

Listonosz paczkowy

Nr oferty: StPr/22/10945Dodane przez: Gdański Urząd Pracy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Handlowa 4, 83-000 Pruszcz Gdański, powiat: gdański, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Doręczanie paczek do klientów indywidualnych firm, prowadzenie pojazdu do 3,5 t., posługiwanie się terminalem płatniczym i elektronicznym urządzeniem mobilnym. Praca od poniedziałku do niedzieli według grafiku ustalonego z pracodawcą.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: trzy zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 21.11.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 7 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • brak lub niepełne podstawowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: sprawność fizyczna, prawo jazdy kat. B.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowiecki
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu: 58 32 66 269
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: -
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
  Obsługa maszyn do obróbki stali zbrojeniowej. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7-15.
  StPr/22/11518
  data rozpoczęcia pracy od 07.12.2022
  wynagrodzenie od od 3 100 PLN

  STAŻ ZORGANIZOWANY PRZEZ GUP. Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, rejestrowanie dokumentacji. Przyjmowanie i przekazywanie dokumentów. Archiwizowanie spraw ostatecznie załatwionych. Obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera. Sporządzanie pism i odpisów. Doskonalenie nabytych umiejętności. Staż od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30-15:30.
  StPr/22/11519
  data rozpoczęcia pracy od 07.12.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  Doradztwo techniczne, analizowanie dokumentacji technicznej, wykonywanie rysunków wykonawczych. Zapewnienie optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania, dobieranie optymalnych technologii wykonania prefabrykacji, kontrola jakości, zapewnienie terminowej realizacji zleceń. Tworzenie zestawień, analiz, statystyk. Ustalanie norm pracy, kształtowanie optymalnych warunków pracy z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp. Kreatywny udział w rozwoju firmy. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30.
  StPr/22/11520
  data rozpoczęcia pracy od 07.12.2022
  wynagrodzenie od od 4 000 do 5 200 PLN

  Montaż konstrukcji stalowych, nierdzewnych i aluminiowych, praca z rysunkiem technicznym. Praca w Pruszczu Gdańskim i Trójmieście w godzinach: 6-14.
  StPr/22/11503
  data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
  wynagrodzenie od od 4 999 do 8 000 PLN

  Spawanie konstrukcji stalowych, nierdzewnych i aluminiowych (TIG/ MAG). Pomocnicze prace przy montażu. Praca z rysunkiem technicznym. Praca w godzinach: 6-14.
  StPr/22/11505
  data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
  wynagrodzenie od od 5 000 do 5 500 PLN

  Sprzątanie sal i pomieszczeń gospodarczych, wydawanie posiłków. Praca od poniedziałku do piątku, w zakresie godzin 6-17 (po 8h dziennie, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą).
  StPr/22/11438
  data rozpoczęcia pracy od 05.12.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) uzgodnienie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i dostarczoną przez jednostki organizacyjne ewidencję sprzedaży, b) kontrola prawidłowości danych dotyczących podatku VAT, przekazywanych do Ministerstwa Finansów za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego, c) agregacja danych przekazywanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie JPK_V7M oraz sporządzenie zestawienia i przesłanie do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, d) ustalanie struktury sprzedaży i prewspółczynnika VAT dla Urzędu, e) współudział w przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT, f) bezpośrednia współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT, g) bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi w zakresie podatku VAT, a także z orzecznictwem organów podatkowych i polskich sądów administracyjnych oraz sądownictwa europejskiego, h) przekazywanie informacji o schematach podatkowych zgodnie z odpowiednimi przepisami Ordynacji podatkowej, i) kontrola poprawności wypełniania wniosku o zaangażowanie i metryk do umów oraz sprawdzanie zgodności z planem, j) zastępowanie pracowników Referatu. Godziny pracy: poniedziałek 9:00 -17:00, wtorek - piątek 7:30 -15:30.
  StPr/22/11443
  data rozpoczęcia pracy od 05.12.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 do 6 000 PLN

  a) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, dodatku osłonowego, mieszkaniowego i innych, dotyczących merytorycznie SŚR, b) wprowadzanie danych do programu komputerowego, c) prowadzenie rejestrów (decyzji, zasiłków, świadczeniobiorców), d) przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy ewentualnych braków dokumentacyjnych, e) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznania prawa do ww. świadczeń, f) przygotowywanie projektów decyzji przyznających prawo do ww. świadczeń lub o odmowie ich przyznania zgodnie z wymogami ustaw, g) sporządzanie sprawozdań, h) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych jw. świadczeń, i) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń, sporządzanie list wypłat. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: a) zatrudnienie - umowa o pracę od dnia 1 sierpnia 2022 r., b) godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 , c) praca wykonywana jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, e) praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.
  StPr/22/11368
  data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
  wynagrodzenie od od 3 600 PLN

  a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, g) wspieranie aktywności społecznej rodzin, h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: zadaniowy system pracy, praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański (praca w środowisku zamieszkania klientów MOPS) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.
  StPr/22/11369
  data rozpoczęcia pracy od 19.12.2022
  wynagrodzenie od od 3 600 PLN

  Obsługa kasy fiskalnej, raporty na zakończenie dnia, sprzedaż towarów w kiosku Kolporter. Praca w godzinach 15.30-19.00 ( 3,5 godziny dziennie) od poniedziałku do soboty.
  StPr/22/11326
  data rozpoczęcia pracy od 13.12.2022
  wynagrodzenie od od 2 100 PLN