Zamknij
Spawanie konstrukcji przemysłowych, przygotowywanie elementów do spawania. Praca od poniedziałku do piątku, w zakresie godzin: 6-16 (zgodnie z grafikiem).
StPr/22/9515
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 6 000 PLN

Wykonywanie prac ślusarskich przy konstrukcjach przemysłowych. Praca od poniedziałku do piątku w zakresie godzin: 6-16 (zgodnie z grafikiem).
StPr/22/9516
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 6 000 PLN

Wykonywanie prac monterskich przy konstrukcjach przemysłowych/stalowych, trasowanie, montaż zgodnie z rysunkiem. Praca od poniedziałku do piątku w zakresie godzin: 6-16 (zgodnie z grafikiem).
StPr/22/9517
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 6 000 PLN

Obróbka elementów metalowych. Praca od poniedziałku do piątku, w zakresie godzin: 6-16 (zgodnie z grafikiem).
StPr/22/9518
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 6 000 PLN

Nakładanie powłok lakierniczych na częściach maszyn. Praca w godzinach 8-16.
StPr/22/9519
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

Opieka nad dziećmi w wieku 6-36 m-cy, w tym: pielęgnacja, karmienie, spacery, prowadzenie zajęć, dbanie o higienę i porządek. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6:30-14:30, 8:30-16:30, 9:30-17:30.
StPr/22/9456
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 3 500 PLN

a) planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian, b) sporządzanie planu finansowego zadań zleconych oraz jego zmian, c) sporządzanie planu finansowego Urzędu Miasta i jego zmian, d) informowanie Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta o przyznanych środkach w budżecie w terminie określonym w obowiązujących przepisach oraz o zmianach planów finansowych, e) kontrola jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych, f) wprowadzanie do systemu zarządzania budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego [email protected] planów finansowych, zbiorczych i łącznych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przekazywanie ich do organów określonych w obowiązujących przepisach, g) zastępowanie stanowiska zajmującego się rachunkowością budżetu. Godziny pracy: poniedziałek 9.00 -17.00, wtorek- piątek 7.30 -15.30.
StPr/22/9484
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 5 800 PLN

a) przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, b) prowadzenie czynności na terenie Gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wpis przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej, kontrole podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, weryfikacja sprawozdań składanych przez ww. podmioty, przygotowywanie sprawozdania gminnego w zakresie gospodarowania odpadami w systemie BDO, prowadzenie postępowań nakładających kary wynikających z ww. ustawy), c) realizowanie zadań wynikających z gospodarowania nieczystościami ciekłymi i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydawanie zezwoleń, weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców, prowadzenie postępowań nakładających kary wynikających z ww. ustawy), d) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie usuwania odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, e) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, f) przyjmowanie i weryfikacja wniosków w ramach prowadzonego przez Gminę dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, g) zlecanie i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem dokumentów strategicznych dla Gminy w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowywanie sprawozdawczości z ww. dokumentów (m.in. Program ochrony środowiska), h) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej, i) prowadzenie czynności kontrolnych związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska przez korzystających ze środowiska, j) przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał w zakresie zadań związanych z prowadzonymi sprawami, k) zawieranie umów i opisywanie faktur w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska, l) obsługa mieszkańców w zakresie problematyki związanej z ochroną środowiska, m) korespondencja z mieszkańcami i instytucjami współpracującymi, n) sporządzanie umów i wezwań, o) współdziałanie ze Strażą Miejską , Policją, Strażą Pożarną, Placówkami oświatowymi, p) sporządzanie sprawozdań dot. prowadzonych spraw, Godziny pracy: poniedziałek 9.00 -17.00, wtorek- piątek 7.30 -15.30. (Praca w terenie)
StPr/22/9490
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 5 800 PLN

sortowanie paczek i towarów zgodnie z przyjętą typologią z wykorzystaniem ręcznych i automatycznych linii do sortowania oraz przygotowywanie ich do wysyłki według rejonów; transportowanie, załadowywanie i rozładowywanie paczek i towarów: ręcznie (do 50 kg); przygotowywanie zamówień do wysyłki, tj. pakowanie, kompletowanie i przekazywanie kurierowi; przyjmowanie przesyłek kurierskich; obsługiwanie urządzeń i systemów informatycznych wspomagających pracę, w tym skanera do wprowadzania kodów przesyłek przychodzących i wychodzących; dbanie o należyty stan techniczny urządzeń
StPr/22/9472
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Dba o czystość wszystkich pomieszczeń budynku przedszkola. Współpraca z nauczycielami w celu przestrzegania i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00 - 14.00, 09.00 -17.00.
StPr/22/9435
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN