Zamknij
REKLAMA

Zatrudnienie obywatela Ukrainy

00.00, 15.11.2022 materiał partnera
pixabay

Obywatela Ukrainy można zatrudnić przez podpisanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Obywatel Ukrainy może pracować w Polsce na podstawie wizy krótkoterminowej lub wizy schengen, jeżeli ma stosowne zezwolenie na pracę.

Pozwolenia na zatrudnienie

Aby zatrudnić obywatela Ukrainy, pracodawca musi uzyskać pozwolenie na pracę w trybie łącznym. Pracodawca może ubiegać się o pozwolenie na pracę w trybie łącznym, gdy:

-pracodawca jest obywatelem Ukrainy;

-pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Ukrainy; -pracodawca ma zarejestrowany adres w Ukrainie.

Pozwolenie na pracę w trybie łącznym jest wydawane przez urząd gminy lub miasta. Aby ubiegać się o pozwolenie na pracę, pracodawca musi złożyć wniosek w urzędzie, a także dostarczyć następujące dokumenty:

-dowód tożsamości pracodawcy;

-dowód tożsamości pracownika;

-kserokopia dowodu rejestracyjnego przedsiębiorstwa pracodawcy;

-kserokopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

-kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP;

-oświadczenie pracodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika. Więcej można znaleźć na https://przedsiebiorczosc-48h.pl.

Otrzymanie pozwolenia

Po otrzymaniu pozwolenia na pracę w trybie łącznym pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Umowa o pracę może być zawarta na okres do 3 lat. W przypadku, gdy pracodawca chce zatrudnić pracownika na dłuższy okres, musi on uzyskać pozwolenie na pracę w trybie odrębnym. Aby uzyskać pozwolenie na pracę w trybie odrębnym, pracodawca musi złożyć wniosek w urzędzie, a także dostarczyć następujące dokumenty:

-dowód tożsamości pracodawcy;

-dowód tożsamości pracownika;

-kserokopia dowodu rejestracyjnego przedsiębiorstwa pracodawcy;

-kserokopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

-kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP;

-oświadczenie pracodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika. Pozwolenie na pracę w trybie odrębnym jest wydawane na okres do 5 lat.

Wiza typu D

Obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Do zatrudnienia cudzoziemca wymagana jest wizy lub karty pobytu. Obywatel Ukrainy może pracować w Polsce na podstawie wizy typu D lub karty pobytu. Aby uzyskać wizę D, należy złożyć wniosek w polskim konsulacie w kraju urodzenia lub miejscu stałego zamieszkania. Wniosek o kartę pobytu można złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ponadto, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca. Zezwolenie na pracę można uzyskać na podstawie art. 187 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracodawcy.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%